Algemene voorwaarden Leren Componeren

Algemene voorwaarden Digitale Producten, ebooks & coaching

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Lerencomponeren.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Leren Componeren, gevestigd te Wilnis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27341025; b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leren Componeren een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Leren Componeren; d. website: de website www.lerencomponeren.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige overeenkomst, tenzij partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Leren Componeren en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Leren Componeren en de klant.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.

Algemene voorwaarden kunnen door LerenComponeren.nl te allen tijde gewijzigd worden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst tussen Leren Componeren en de klant zal tot stand komen wanneer de klant de knop ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord’ aanvinkt.

Artikel 4. Herroepingsrecht bij levering van producten

Digitale bestanden vallen gezien hun aard buiten het herroepingsrecht. Met het aanvaarden van de voorwaarden stemt de consument in dat digitale bestanden die door de consument worden gekocht, geleverd worden, voordat de wettelijke bedenktijd is verstreken. Ook erkent hij/zij dat voor deze diensten geen wettelijke bedenktijd is.

Artikel 5. Levering en uitvoering

De digitale producten die verkocht worden op de website van LerenComponeren.nl worden ter video en/of download aangeboden op de website van LerenComponeren.nl.

Artikel 6. Betaling

Levering geschiedt gelijk na betaling, behoudens overmacht (haperende systemen en software incluis).

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Voor digitale producten is geen achterafbetaling mogelijk. Ook is het niet mogelijk om digitale producten te ruilen of te annuleren na betaling, tenzij uitdrukkelijk geformuleerd.

Betaling, u kunt daarvoor gebruik maken van een van de in het orderproces aangegeven betaalmethodes.

Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties.

Kortingen en acties hebben een vervaldatum die kan variëren.

Artikel 7. Annulering

De klant kan de overeenkomst niet voortijdig annuleren, tenzij uitdrukkelijk geformuleerd.

Indien de klant zich heeft opgegeven voor een workshop, heeft de klant 2 dagen bedenktijd om de deelname te annuleren. Indien er te weinig deelnemers zijn, zal LerenComponeren zich verplichten een nieuwe datum uit te schrijven waarop de workshop wel kan plaats vinden. Indien LerenComponeren niet aan deze verplichting kan voldoen zal er worden overgegaan tot het retourneren van het betaalde deelname geld.

Indien de klant zich heeft opgegeven voor een coachings-sessie(s), heeft de klant 2 dagen bedenktijd om de deelname te annuleren.

Artikel 8. Verplichtingen

Leren Componeren levert educatie op gebieden. Te weten: componeren, muzikale kennis, technieken en inspiratie.

Leren Componeren zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van De Klant ontvangen wordt.

Artikel 9. Verplichtingen Klant

De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.

De Klant gaat akkoord dat Leren Componeren alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

Artikel 10. Betaling

De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Wanneer Leren Componeren, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 10% van het aan Leren Componeren verschuldigde bedrag.

Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.

Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Leren Componeren is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website.

Leren Componeren is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten.

Leren Componeren is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de producten.

Leren Componeren is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.

Leren Componeren is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Leren Componeren.

Artikel 12. Persoonsgegevens

Leren Componeren kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Leren Componeren ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerking van persoonsgegevens door Leren Componeren vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Leren Componeren en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

Leren Componeren verleent aan De Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Leren Componeren) recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

Wanneer in een overeenkomst tussen Leren Componeren en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.

Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Leren Componeren te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Leren Componeren.

Artikel 14. Communicatie

Communicatie via Leren Componeren verloopt enkel via elektronische weg. De communicatie verloopt via e-mail.

Indien het is overeengekomen kan Leren Componeren ervoor kiezen om de klant in bepaalde gevallen telefonisch te benaderen.

Alle communicatie omtrent annuleringen dienen schriftelijk of per mail te worden ingediend. Enkel de digitale producten van Leren Componeren hebben de mogelijkheid om online geannuleerd te worden door de gebruiker zelf.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Leren Componeren en de Klant is Nederlands recht van toepassing 

Artikel 16. Bevoegde rechtbank

De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Leren Componeren en de Klant.

Artikel 1. Definities

Leren Componeren, statutair gevestigd te Wilnis, adres Herenweg 161, 3648CD KVK nr. 27341025.

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Leren Componeren en de klant waarop Leren Componeren deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

De klant: de klant die zich via de website van Leren Componeren heeft aangemeld voor een cursus, e-book en daarbij eventueel behorende abonnementsvorm.

De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leren Componeren en de klant.

Diensten: door Leren Componeren vastgestelde educatie op gebied van componeren.

Producten: door Leren Componeren geleverde cursus en/of e-book.

Kosten dienstverlening: door de klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Leren Componeren.

Partijen: Leren Componeren en de klant gezamenlijk.